POWER 3.5.

Informacje o projekcie

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu - prof. Andrzej Pach - Prorektor ds. Nauki AGH

Okres realizacji:  2018.09.01 - 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:  39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie:
38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH:38 001 895,98 PLN
Wkład własny:1 185 610,00 PLN